Home > De praktijk > Tarieven

Tarieven 2019

Reguliere zitting   38,50
Zitting manuele therapie   45,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie    45,00
Consult (éénmalig onderzoek)   57,75
Lange zitting   57,75
Intake en onderzoek na verwijzing   38,50
Intake en onderzoek na screening   38,50
Telefonische zitting   19,00
Groepsbehandeling 2 personen   33,50
Groepsbehandeling 3 personen   22,50
Groepsbehandeling 4 personen   18,50
Groepsbehandeling 5-10 personen    15,00
Groepszitting RugTriatlon   € 13,00
Toeslag aan huis behandeling   12,00
Niet nagekomen afspraak   75% van het tarief van de voorgenomen behandeling
Eenvoudige korte rapporten    45,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten    70,00
Tarief MTG    9,60

Er kunnen met diverse zorgverzekeraars andere prijsafspraken zijn gemaakt.

Prijzen gelden voor zorg die buiten de dekking valt van de (aanvullende) verzekering, voor zorg aan patiënten die gekozen hebben voor een restitutiepolis en voor zorg aan patiënten verzekerd bij zorgverzekeraars waar de praktijk geen contract mee afgesloten heeft.

Betalingsvoorwaarden VVF

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.
1. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of cliënt overhandigd.
2. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.
3. Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betaalopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betaalopdracht.
4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buiten gerechtelijk incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van € 25,- (exclusief omzetbelasting).